Časopis Umělec 2002/4 >> Live Art Přehled všech čísel
Live Art
Časopis Umělec
Ročník 2002, 4
6,50 EUR
8 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Live Art

Časopis Umělec 2002/4

01.04.2002

Jan Suk | téma | en cs

“Obyčejně když vysvětluji výraz live art (živé umění) lidem, kteří nevědí, co to znamená, dostane se mi od nich chyt-rácké poznámky: ‚Takže ostatní umění je jako mrtvé, jo?’ A když se podívám na většinu tradičního performance umění v Británii, má odpověď je: Ano, je.”
Lois Keidan

Co je live art
Live art je tendencí postavit se proti veškerým definicím a tradičním vý-tvarným formám a jako u všech sou-časných uměleckých tendencí je velmi obtížné tento termín přesně vymezit . “Velmi, ale velmi zjednodu-šeně je live art cestou, jak mapovat novou výtvarnou kulturu, která nezná žádná omezení a nerespektuje žádné hranice. Live art není uměleckou formou, je to spíše teoretický ”deštník", který zastřešuje veškeré procesuální umělecké aktivity. Spíše než značka je live art postoj nebo přístup k současnému umění, který naznačuje, že otázky typu ”Je to umění? nebo “Je to divadlo?” jsou naprosto zbytečné.
Počátky live artu můžeme vystopovat v performance artu let šedesátých a sedmdesátých a v novém pohledu, který přineslo experimentální divadlo na konci 70. let a v průběhu let osm-desátých. Do centra pozornosti se posouvá samotné umělcovo tělo, jak je patrné v západní tradici už v dílech Beuyse, Burdena, Stelarca, Abra-movičové nebo v postupech vídeň-ských akcionistů. Live art se hlásí k umělcům, jejichž tvorba je pos-tavena na ideji nebo konceptu, spíše než na konečném produktu nebo na jeho zpracování. Umění by mělo především provokovat a ptát se, než být ozdobné a autoritativní. Existence a důležitost díla je především v jeho přítomnosti, v procesu jeho trvání, nikoli v tom, že má nějaký výsledek. “Živé” umělce spojuje určitý interdisciplinární přístup: jejich tvorba je na pomezí tance, video artu, malby, divadla, nebo nových medií. Live art se objevuje jako reakce na všechny tradiční umělecké “škatulky”, které zamezovaly současným hraničním trendům jakékoliv zařazení do mo-derního umění. Za vytvořením nového pojmosloví stojí jednoduchá strategie: touto širší definicí pojmout veš-keré novátorské aktivity výtvarných umělců, a tak jim umožnit oficiální podporu, tedy především peníze. Za tímto účelem vznikla také Kance-lář pro rozvoj živého umění – Live Art Development Agency (LADA).

Setkání s LADA
Centrum současného britského performance artu můžeme nalézt okolo ulice Brick Lane ve východní části Londýna. Ne náhodou leží kancelář LADA pouze několik metrů od uznávané galerie Whitechapel, která taktéž sousedí se sídlem Atrsad-minu, další vlivné kanceláře podporující současné umění. A hned za rohem je dům, ve kterém již po třicet let přebývají slavné žijící sochy Gilbert & George. “Ještě jsi je ne-potkal?” ptá se mne Lois a ihned dodává: “Oni tu chodí pořád dokola každý den, je to takové malé představení a když je potkáš podruhé, potřetí, začnou tě zdravit.” V pos-ledních letech se Brick Lane a při-lehlé okolí stalo velmi populárním. Spousta second handů s ujetým zbožím a bazarů s kuriozitami byla doplněna o záplavu nejnovějších galerií prezentujících právě to nej-aktuálnější v současném velmi ši-rokém spektru britského výtvarného umění. Společně s původním indic-kým, dělnickým a bezdomoveckým obyvatelstvem, graffiti kulisami, stov-kami východních restaurací a západních hospod a tradičními trhy s bezdomoveckým zbožím tvoří celá Brick Lane velmi inspirativní kolorit a ne nadarmo se předpokládá, že se v budoucnu celá oblast promění v druhé Soho.
Samotná kancelář LADA vypadá jako malý rodinný podnik. Oba její zaměstnanci, Daniel Brine a Lois Keidan, pracují jako kurátoři, poradci, zprostředkovatelé, lobbysté, ale především jsou to dva otevření lidé. Vpravdě je kancelář LADA skutečně rodinným podnikem, otevřeným zejména všem těm, kteří se svojí aktivitou snaží překračovat pravidla, aby mohli říci něco nového.
“Live art je strategií změnit pohled veřejnosti na umělce. Tradiční umě-ní trpí syndromem‚ disneyfikace od-lišnosti’, tj. pokud něco nezapadá do vize mocných, mocní si to prostě koupí, aby si svoji vizi mohli přizpůsobit. Tedy právě něco, proti čemu se LADA snaží bojovat,” vysvětluje Lois. Když mluví o své práci, začne mohutně gestikulovat a velmi spros-tě kleje: “Umění by mělo podněcovat přemýšlení o identitě a norma-litě, aby si každý uvědomil vztah k sobě i to, jak vnímá druhé.”
V prostorách LADA se mimo přímé konzultace s jejími dvěma zaměstnanci může návštěvník také začíst do knih z bohaté knihovny orientované převážně na živé umění a performance. Pokud má zájem, může také shlédnout videodokumenty a práce z velmi bohatě zásobeného veřejně přístupného archívu. Mezi dalšími aktivitami LADA vystupují např. spolupráce s se středními a vy-sokými školami, kde spříznění umělci pořádají pravidelné dílny. Dalším podpůrným prostředkem pro rozvoj live artu je finanční pomoc umělcům. LADA nabízí granty “One to One”, které jsou určeny britským autorům, jejichž práce zdůrazňuje právě proces. Je důležité zdůraznit, že je podporován tvůrce, nikoli dílo nebo projekt. Vítězný umělec tedy obdrží peníze a nikdo již pedantsky nekontroluje, jak peníze utratí. Obě strany k sobě nemají žádné složité formální závazky. Tímto je tedy od-bourán stres pro umělce a starosti pro LADA a obvykle tato uvolňující skutečnost vyústí v pokračující spo-lupráci daného umělce s LADA. Dalšími aktivitami Lois a Daniela je pořádání pravidelných rozhovorů a debat se současnými tvůrci nazvané “Small Talks” nebo vydávání teoretického měsíčníku Live Art Letters a časopisu Live Art (obojí ve spolupráci s The Live Art Archive Office, která sídlí v Nottinghamu při tamní Trent University).
Letos byla LADA oslovena, aby vybrala umělce pro výroční výstavu National Review of Live Art, která se bude konat v únoru a březnu. A konečně Lois a Daniel jsou také kurátoři hlavní akce nazvané Live Culture at Tate Modern (Živá kultura v Tate Modern).

Živá kultura
Live Culture je čtyřdenní akce, která má zdůraznit právě posun v po-vaze živého umění ve vztahu k vý-tvarnému umění. Program svádí dohromady umělce, teoretiky a ku-rátory, jejichž úkolem je prozkou-mat šíření performance přes hra-nice uměleckých a sociálních sfér, a také jeho roli na pozadí kulturního vývoje. Od 27. do 30. března 2003 budou v londýnské Tate Modern probíhat série performancí, přednášek a prezentací. Celý program bude provázen výstavou a mezi-národním sympoziem.
Primární ideou Live Culture je zdů-raznit roli “živého” jako nejzákladnější hodnoty a významu v současném mediálně přehuštěném kul- turním prostředí. Tato akce by měla být kritickou intervencí do aktuálních uměleckých diskurzů, stejně tak by se měla stát přechodným místem pro výrazy nové identity, která přesahuje předepsané hra-nice etnických, pohlavních nebo druhových standardů, což je vlastně nejobecnějším úkolem live artu.
Účastníci programu byli vybráni v souladu s tendencemi live artu: v živých představeních návštěvníci uvidí Olega Kuliga, Franka B, Guil-lermo Gomez-Penu, La Ribot, Forced Entertainment, Hayley New-manna a další. Performance budou doplněny přednáškami, promítáním nebo komentářem od předních praktiků a teoretiků v dané oblasti, jako je např. Marina Abramović, RoseLee Goldberg a Yu Yeon Kim.
Samotnou akci Live Culture předcházelo vydání publikace Expo-sures, v níž fotograf Manuel Vason mapuje umělce, kteří se progra-mově hlásí k live artu. Oslovení autoři měli každý napsat o sobě a své tvorbě, a poté vytvořit s Manuelem fotografie, které by jejich dílo a je samé co nejlépe charakterizovalo. Kniha tedy nedokumentuje živé akce těchto umělců, nýbrž vrhá na jejich tvorbu zajímavě osobní a až překvapivě universální pohled. Celý katalog poté přináší do značné míry reprezentativní náhled nad současnou britskou performance scénu.
Lois Keidan je dále jako kurátorka podepsána pod akce nazvané Small Acts at the Millenium (Malé skutky v tisíciletí), což byla série performancí velmi osobní povahy, kde spíše intimní gesta téměř dvaceti současných britských autorů vytvořila kontrast ke světoborným gestům “oficiálního” britského umění na počest nového mi-lénia. Mike Pearson například pozval a poté provedl diváky po ves- nici, kde se narodil, kde jim ukazoval místa a vyprávěl příběhy ze svého dětství. Bobby Baker sedící v křesle na korbě náklaďáku nao-pak projížděla centrem Londýna a z ampliónu vybízela občany: Vzpa-matujte se! atd.
Je důležité si uvědomit, že hlavním cílem LADA je poskytnout pomoc lidem, kteří se pokoušejí říci něco nového nebo o něco nového usilují.

Doporučená literatura:
Manuel Vason, Lois Keidan, Ron Athey, Exposures, Black Dog Pub-lishing, London 2002
RoseLee Goldberg, Performance, Live Art since 1960, Thames and Hudson, London 1998
Georg Schimmel, Out of Actions, Thames and Hudson, London
Nicky Childs, Jeni Walwin, A Split Second of Paradise, Live Art, Installation and Performance, River Oram Press, London 2001
Adrian Heathfield, Small Acts: Performance, The Millennium and the Marking of Time
Franko B, Oh Lover Boy, Black Dog Publishing, London, 2001
www.liveartlondon.demon.co.uk
Live Culture bude v roce 2004 následována publikací knihy Live: Art, Performance and the Contem-porary vydanou LADA ve spolu-práci s Tate Publishing.
www.tate.org.uk
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce
Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke „skandálnímu“ zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do obecných zdí, je lepší stavět vlastní zdi či alespoň zíďky.
Kulturní tunel II Kulturní tunel II
V minulém čísle jsme se začali zabývat tím, kam se poděly miliony korun z jednoho z nejbohatších kulturních fondů - Českého fondu výtvarných umění během jeho přeměny v Nadaci ČFU, která proběhla ze zákona na konci roku 1994, a jak to, že současní členové správní rady nadace nad tím jen kroutí hlavami, zatímco výtvarnou obec to ani trochu nezajímá.
Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu
Proč političtí intelektuálové, proč máte sklon k proletariátu? V soucitu k čemu? Chápu, že by vás proletář nenáviděl, vy nenávist neznáte, protože jste buržoa, privilegovaný, uhlazený druh, ale taky proto, že si netroufáte tvrdit, že jedinou podstatnou věcí, co jde říci, je, že si člověk může užít polykání sraček kapitálu, jeho materiálu, jeho kovových mříží, jeho polystyrenu, jeho knih, jeho…
Nevydařená koprodukce Nevydařená koprodukce
Když se dobře zorientujete, zjistíte, že každý měsíc a možná každý týden máte šanci získat na svůj kulturní projekt peníze. Úspěšní žadatelé mají peněz dost, průměrní tolik, aby dali pokoj a neúspěšné drží v šachu ta šance. Naprosto přirozeně tedy vznikly agentury jen za účelem žádání a chytré přerozdělování těchto fondů a také aktivity, které by bez možnosti finanční odměny neměly dostatek…
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
austrálie
Tomatová omáčka na vepřové Moo Shoo
Charlie Citron
Číst více...
reportáž
Litevská jízda
Litevská jízda
Arunase Gudaitas
Aš menininkas – Aš save myliu Vincent van Gogh v jednom z dopisů bratrovi označil kavárnu za místo, kde člověk může lehce zešílet. Kavárna Centra současného umění (CAC) v litevském Vilniusu je takovým místem. Důvěrní znalci místních poměrů ji označují za “velmi bohémskou”, a skutečně na rozdíl od tradičně sterilních a předražených muzeálních občerstvení se atmosféra v kavárně CAC zdá navýsost…
Číst více...
reportáž
Ve stínu hrdinů
Ve stínu hrdinů
Alena Boika
Když jsem před někým řekla, že mám letět do Biškeku na Druhou mezinárodní výstavu současného umění, první otázka zněla „A kde to je?“ Vysvětlila jsem, že Biškek je hlavní město Kyrgyzstánu, načež se obličej naproti mně protáhl a já jsem musela doplnit, že to je ve Střední Asii v horách u jezera Issyk-Kul. Druhá otázka pak byla „Tam se něco děje?“ Tak se ale mohli ptát pouze lidé neznalí, neboť…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Po anglickém knižním a japonském internetovém vydání se nabízí i českým čtenářům tato kniha krátkých empatických bolavých textů...
Více informací...
7 EUR
8 USD
First Communion, 2005, etching, 39,5 x 27 cm
Více informací...
160 EUR
192 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS
NOVÁ PERLA

Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

 

GALERIE
perla@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena od středy do neděle od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

KAVÁRNA A KNIHKUPECTVÍ
shop@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena denně od 10:00 do 22:00
a na objednávku.

 

STUDO A TISKÁRNA
studio@divus.cz, +420 222 264 830, +420 602 269 888
otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUS
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888

 

ČASOPIS UMĚLEC
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.