Časopis Umělec 2011/2 >> Telepatie v praxi Přehled všech čísel
Telepatie v praxi
Časopis Umělec
Ročník 2011, 2
6,50 EUR
8 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Telepatie v praxi

Časopis Umělec 2011/2

01.02.2011

Jim Hollands | Návod k použit | en cs de

Vláda nad vlastním vědomím je vojenská schopnost

Telepatie, slovo odvozené z řeckých slov
τελε „tele“, tj. „vzdálený“, a πάθεια, „patheia“,
tj. „ovlivnění“,
označuje přenos informací
o myšlenkách mezi jednotlivci
způsobem jiným, než s pomocí pěti smyslů.


S termínem přišel roku 1882
učenec Frederic Myers,
a nahradil jím původní výraz
přenos myšlenek (thought-transference).
O člověku, který je schopen telepatie,
se říká, že může číst myšlenky druhých.

Jedná se o vědomou činnost,
obdobně jako je vědomou činností
mluvená konverzace.
Telepatie je nadto
formou komunikace -
přenosem pocitů
nebo „pociťovaného“ významu (pathos)
na dálku (tele).

Vkládání/odnímání myšlenek
je ovšem příznakem psychózy,
jmenovitě schizofrenie
nebo schizoafektivní poruchy.
Pacienti s tímto symptomem
Jsou mylně přesvědčeni,
že některé z jejich myšlenek
nejsou jejich vlastní,
a že ostatní (tj. lidé, mimozemšťané,
nepřátelské tajné služby)
vkládají myšlenky do jejich mysli.
Někteří pacienti mají pocit,
že jsou jim myšlenky z mysli
vyjímány nebo vymazávány
(odnímání myšlenek).
Příznaky psychózy nebo falešné představy
o manipulaci s myšlenkami mohou
mírnit antipsychotika.
Mnohem méně známým vysvětlením
je psychologická symbióza.
Tuto myšlenku najdeme ve spisech
prvních psychoanalytiků,
například u Melanie Klein.
Podle této teorie dítě
během časné psychologické zkušenosti
(tj. v nejranějším dětství)
není schopné odlišit své vědomí
od prožívání své matky/svého rodiče.
Tento stav vědomí se nazývá
psychologická symbióza
a s vývojem postupně zaniká,
ale její prvky lze nalézt
i v duševní aktivitě dospělého člověka.
Je tedy možné,
že zkušenost ať již vkládání/odnímání myšlenek
nebo podvědomých vzpomínek
na dobu psychologické symbiózy
mohla navnadit ke vzniku pojmu „telepatie“
a k víře, že existuje.
Psychiatři a kliničtí psychologové se domnívají
– a vědecký výzkum jim dává za pravdu –
že lidé se schizoidní poruchou osobnosti
budou s větší pravděpodobností na telepatii věřit.

Ovládnutí telepatie, jak je obecně označována,
zřejmě dosáhneme již v tomto století.
Místo abychom spolu mluvili jako dosud,
budeme schopni jednoduše myslet jeden na druhého
díky implantátům napojeným na náš nervový systém.
Ty budou elektronicky spojovat naše mozky.
Možná to půjde dokonce přes internet.

Zcela to změní pojetí člověka.
Nebudeme potřebovat jazyky,
jako je tomu dnes.
K přenosu myšlenek z mozku do mozku
nám bude stačit nový jazyk idejí a konceptů.

Text a psané slovo bude používáno
k jasnějšímu označení toho,
k čemu dochází
při používání telepatického prožívání
a znamená to, že obojí je stejně důležité.

Pokud vytvoříme virtuální prostředí,
vznikne i prostředí naprosto objektivní.

Klíčem k telepatii
je „být přítomen“.
To znamená být „tady“ a „teď“.
Uklidněte svou mysl.
Nemyslete na jiné místo na světě.
Nemyslete na minulost nebo budoucnost.
To je ta nejtěžší část telepatie.

Odstraňte z mysli posla
a přijměte zprávu.

Tato technika napadá imunitní systém.

Myslím,
že právě tímto se posouvají hranice.
Nic nebude jasnější.
Místo abychom lhali v promluvě,
budeme lhát v myšlenkách.

Poezie, literatura, hudba a výtvarné umění,
to vše se dramaticky změní.
Pokud si ovšem nemyslíme,
že telepatie změní lidstvo jako takové.

Naše současná metoda komunikace
– promluva –
je velmi pomalá, sekvenční
a náchylná k chybám.
Možnost komunikovat
pouze pomocí myšlenkových signálů
má v sobě neuvěřitelný potenciál.
Pravděpodobně se budeme muset naučit,
jak tímto způsobem dobře komunikovat,
především jak posílat myšlenky druhým.
Není jasné, jestli myslím na ice cream.

Watch these rap niggaz get all up in your guts


Že moje myšlenky jsou zhruba stejné, jako ty vaše.
Budeme se muset naučit vnímat myšlenky druhých.
Možná to bude jednodušší, než si myslíme,
možná ne.
Rozhodně je řeč staromódní
a zastaralý způsob komunikace.

Blížíme se k nejvyššímu stupni vědomí,
k psychologické srážce s ontologií.

Nemůžeme zabránit tomu,
aby tento výjimečný přelom
v dějinách lidstva nenastal,
je nevyhnutelným následkem
přirozené lidské soutěživosti
a možností technologií samotných.

Projekt Stargate,
zastřešující krycí jméno
jednoho z mnoha dílčích projektů
americké vlády,
zkoumal povahu a vojenský potenciál
i civilní využití různých psychických fenoménů,
především „vzdáleného nahlížení“:
domnělé schopnosti psychicky
„vidět“ události, místa či informace
z velké vzdálenosti.
Tyto projekty probíhaly od sedmdesátých let
až do roku 1995
a byly pokračováním
prvních psychologických výzkumů
Stanfordského výzkumného institutu (SRI),
Americké společnosti pro psychologický výzkum
a dalších ústavů pro výzkum psychiky.

V současné době americká armáda
financuje syntetickou telepatii,
která využívá neinvazivní technologii
zobrazení činnosti mozku jako elektroencefalografie (EEG),
aby tak lidem umožnila přenášet myšlenky mezi sebou.

Rozpočet divize Pentagonu Darpa
na následující finanční rok
zahrnuje čtyři miliony dolarů na spuštění programu
s názvem Silent Talk.
Cílem je umožnit bezprostřední komunikaci
na bitevním poli bez použití mluvené řeči
za pomoci analýzy nervových signálů.

V roce 2008 vydaly Americká národní rada pro výzkum (NRC)
a Zpravodajská služba ministerstva obrany (DIA)
zprávu, která naznačuje, že neurověda
může být využita k „donucení nepřítele k uposlechnutí našich rozkazů“.

Například:
Voják „myslí“ na zprávu,
kterou chce vyslat a
počítačový systém na rozpoznání řeči dekóduje EEG signály.
Rozluštěné myšlenky,
v podstatě převedené mozkové vlny,
jsou přenášeny s pomocí systému,
který ukazuje směr k zamýšlenému cíli.

Zde jsou některé z technik,
které jsou používány při projektu Stargate:

Základním krokem je projekční metoda vyprázdnění mysli
(tzv. Cinema Method),
která využívá vzdáleného nahlížení jako filmu.
Když sledujeme projekční plochu,
přestaneme mluvit.
Tak se vypne náš vnitřní dialog,
naše neustálá mentální konverzace,
kterou máme v hlavě.
Mentální ticho je druhým hlavním iniciátorem
vzdáleného nahlížení.
Vyprázdnění mysli soustředěním řízené pozornosti
na vzdálené nahlížení napomůže při práci
s technikou kontroly vzdálené mysli
(RMCT/Remote mind control technology).
Řízená pozornost účinně využívá vnímání
ke cvičení vzdáleného nahlížení.
Jakmile se vám podaří dosáhnout řízené pozornosti,
lze ji použít k vzdálenému nahlížení do odlehlých míst.


Nařiďte svému talamu,
ať se zbaví všech smyslových vjemů.
Projděte systematicky všech šest smyslů
(vzdálené nahlížení/mimosmyslové vnímání je tím šestým)
a vyprázdněte všechny kanály přenosu informací.
Představte si svou pozornost jako zářící hvězdu,
která sídlí ve vašem mozku.
Nařiďte tomuto centru pozornosti,
aby vydávalo jasné bílé světlo vnímání do talamu,
jenž se stane koherentním
a soustředí mentální laserové světlo do řízené pozornosti.
Poručte tomuto mentálnímu laseru,
ať prozáří celý talamus
a soustředí se na úkol vzdáleného nahlížení.

Přikažte talamu, ať vám poskytne neomezenou šíři pozornosti,
vyčlení všechny negativní programy
a zapojí nepoužívané neurony a nervové sítě,
aby tak zvýšil vaši pozornost.
Následně koncentrujte svou řízenou pozornost
a zaměřte ji na vzdáleně nahlížené informace
přijímané vašimi biofyzickými prostředky.

Nyní načrtněte za pomoci
laseru řízené pozornosti promítací plochu
ohraničenou liniemi modrého ohně,
malujte svým vnitřním okem po směru hodinových ručiček.
Na této promítací ploše uvidíte obraz vzdáleného nahlížení
přenesený vaším biofyzickým polem
ze vzdáleně nahlíženého cílového místa.
Jakmile nakreslíte promítací plochu,
vyplňte ji modrým plamenem.
Dívejte se na modrou plochu jiskřící energie,
kterou nyní máte před svým vnitřním zrakem.

Pak si představte svou řízenou pozornost,
jak putuje z vašeho talamu skrze promítací plochu,
která je bránou do biofyzické sféry.
Během tohoto cvičení si představujte,
že se promítací plocha stává průhlednou,
a je tak skvělým médiem pro informace,
které získáte ze svého biofyzického pole.
Díky této technice začne vaše biofyzické vědomí vnímat vnější svět.
Mentální projekční plochu můžete vnímat
jako vstup do světa psí (světa paranormálních jevů);
poté, co jí projdete,
můžete svou pozornost jednoduše přenést
kamkoliv potřebujete.
Je to magická brána do světa za světem.

V dalším cvičení vzdáleného nahlížení
pokračujte z tohoto stavu vědomí.
Využijte tohoto přístupu „magické brány“
k vzdálenému nahlížení
a projektujte své vědomí do míst,
která chcete svou duší navštívit.
Budete-li cvičit,
pak váš mozek a biofyzické pole
automaticky spustí projekční metodu pokaždé,
když zaměříte řízenou pozornost na projekční plochu.
Kladná zpětná vazba při cvičení řízené pozornosti
vám pomůže zlepšit svou výkonnost při ERV
(rozšířené vzdálené vidění/extended remote viewing).

Použijte řízenou pozornost k zažehnutí projekční plochy
a přimějte své biofyzické pole,
ať se vydá k cíli,
který chcete vzdáleně nahlížet.
Využijte vnitřní laserové světlo řízené pozornosti
jako kurzor v biofyzickém kyberprostoru
vašeho paranormálního světa,
abyste nasměrovali vaše biofyzické pole k cíli.
Jakmile bude vaše biofyzické pole v cíli,
přikažte mu přenést informaci přes jeho kvantový link
na projekční plochu ve vašem mozku.

Tato technika může být využita ke vstupu
do bilokace vzdáleného nahlížení,
kde budete mít pocit,
že jste skutečně v cílovém místě,
jako by to byl vědomý sen.

Tato silná intersubjektivní korelace ukazuje,
že i přes zcela neomezené vidění dynamických,
komplexních výjevů,
pracují lidské mozky velmi podobně
v synchronizovaných časoprostorových vzorcích,
jsou-li tyto vystaveny stejnému vizuálnímu prostředí.

Podle našich informací
dosažení dokonalého ovládnutí mysli nahlížejícího
během projekce vyžaduje ve většině případů
záměrné vytvoření filmové sekvence estetickými prostředky.

V polovině 90. let
dr. Stuart Hameroff z Arizonské univerzity
a Sir Roger Penrose z Oxfordu prohlásili,
že kvantové procesy lze zapojit do vývoje lidského vědomí.
Penrose proslul pracemi v matematice a fyzice černých děr.
Myšlenka vytvoření syntézy kvantové teleportace
a mozkových funkcí se vyvíjela ve stopách teorie o telepatii.
V teorii Penrose-Hameroffa je tvar konkrétních struktur v mozku
podřízen umístění jednotlivých elektronů a množstvím elektrického náboje,
a tyto struktury se podobají obvodům kvantových počítačů.

Není tu místo pro námitky nebo pro nezávislý výzkum.
Problémový umělec bude odstraněn nebo vstřebán.
Elita žije šťastně až do smrti na vrcholu autoritářského státu,
proti němuž je Orwellův román „1984“ útulnou, nostalgickou vizí.

Slovo telepatie je zavádějící.
Přesnější popis by byl organická komunikace,
protože je při ní zapojen celý organismus.
Vysíláte a přijímáte stejně tak palcem u nohy jako mozkem,
a předmětem přenosu je silná emocionální reakce,
nikoliv neuronová data jako trojúhelníky, kruhy a čtverce.

Abyste se připravili na telepatickou komunikaci,
nejdříve vyprázdněte svou mysl.
Stačí zavřít oči a pěkně zhluboka se nadechnout.
Pomalu vydechněte.
Pokračujte dál, začněte výdechy počítat.
Pomalu a zlehka se nadechujte.
Pokračujte, počítejte do dvaceti.
Ignorujte veškeré smyslové vjemy – myšlenky, emoce atd.
Opakujte dle potřeby.
Tato metoda je dobrá,
protože zaměstná vaši vědomou mysl,
zatímco tu nevědomou uklidňuje.

Nebo si můžete představit,
že v následujících chvílích přijde nějaký zvuk
a čekejte na něj.
Na krátkou chvíli zanechá vaše vědomí veškeré činnosti
a přejde do klidového stavu.
Jak budete cvičit dále, prodlužujte dobu, po kterou posloucháte.

Pak musíte najít mysl vašeho cílového místa.
První metoda, kterou můžete použít,
je vybavit si informace o cíli.
Můžete si například vybavit pocit,
který jste měli z daného člověka,
když jste se s ním setkali.
Pokud jste s ním mluvili,
vybavíte si jeho hlas či barvu jeho hlasu
a vysíláte osobě s určitým hlasem.
Můžete si také připomenout jeho fyzickou podobu.
Jednou z metod,
kterou při svých pokusech používali Rusové,
byla vnitřní vizualizace obličeje či fyzického těla cíle.

Pinging je metoda,
jak druhému poslat krátkou zprávu.
Obyčejně žertovné „haló!“, šťouchnutí nebo něco podobného.
Nejběžnější a nejjednodušší způsob,
jak někoho pingnout,
je na danou osobu myslet.
Prvním krokem je zaměřit se na cíl,
druhým je myslet na danou osobu při směřování svých myšlenek.
Lze využít také subvokalizace.
To znamená přemýšlet se záměrem mluvit nebo přemýšlet pod samou hranicí hlasu.
Jestliže chcete někoho pingnout,
můžete si v mysli vytvořit představu dané osoby.
Abyste pingnutí dodali na síle,
můžete s ním vyslat směrem k cíli i náboj energie.

Vysílání impulsů je posíláním krátkých zpráv.
Je to velmi jednoduchý proces,
je jím ale možné posílat jen velmi krátká, nenáročná sdělení,
která se vejdou do rytmu tepové frekvence.
Rusové používali tuto metodu ke komunikaci
s ponorkami hluboko pod ledovými krami.
Výsledkem byla zřetelná zpráva – díky jednoduchosti konceptu
a opakovanému vysílání.

Vysílání impulsů může být díky své povaze
provedeno rychle a efektivně s minimální přípravou a dovednostmi.
Je jen jeden správný způsob, jak provést vysílání pulsů,
zde jej popíšeme krok za krokem.
Prvním krokem, jako při každém použití telepatie,
je určit cíl.
Jakmile určíte cíl, měli byste se soustředit na to,
co chcete vyslat.
Pro instruktážní účely použijeme jako příklad červenou barvu.
Jakmile si určíte cíl i signál,
který chcete vysílat, začněte – podobně jako v „pingnutí“ – myslet na cíl.
V duchu vysílejte puls na cíl a vybavujte si přitom jeho či její obličej.
Vysílejte puls s každým úderem srdce po dobu 20 sekund.
Pak počkejte 5 sekund a opakujte znovu.

Vysílání může být využito k ovlivnění davu,
protože umožňuje vysílat informaci „v poli“ kolem někoho.
Tento způsob je mimořádně užitečný při vysílání informací
na určitou oblast nebo skupinu,
protože je mnohem účinnější
než vysílání jednotlivým osobám.
Často se využívá v okamžiku paniky,
je to přirozená metoda přežití.
Lidé vysílají volání o pomoc instinktivně,
beze své vůle.

Jedním ze způsobů „vysílání“ je jednoduchý „vnitřní křik“.
Znáte-li dobře svůj vnitřní hlas,
což by měla být samozřejmost pro všechny,
jelikož je základní součástí lidského myšlení,
proměňte jej z normální promluvy na hlasitý křik.
Uděláte-li to pořádně,
měli byste cítit tlak či narůstající pocit tlaku v horní části hlavy.
Může to chvíli trvat,
ale nemělo by to zabrat déle než pár sekund.

Dalším způsobem vysílání je něco,
co děláme velmi často,
Zadržení,
je zarputilé držení se jediné věci.
Je to forma vysílání
a měli by jej zachytit
různí vnímaví i částečně vnímaví civilisté v okolí.
Třetím a posledním způsobem
je jistě očekávané obyčejné vysílání do oblasti.

Skenování a sondování
se využívají hlavně při špionáži.
Skenování i sondování jsou způsoby,
jak získat informace přímo z cíle či případného nepřítele bez jeho souhlasu.
Dalším důležitým využitím skenování (u sondování to neplatí)
je určení energetické informace jiného jedince,
ať už přítele či nepřítele.
Obvykle se tímto rozumí čtení myšlenek,
zejména když někdo získá neomezený přístup
k informacím někoho jiného,
bez ohledu na to,
zda na ně dotyčný právě myslí.
I zde je prvním krokem zaměření cíle.
V případě tohoto cvičení
byste měli začít prodloužením „výhonku“ z okraje vašeho vědomí
nebo jeho štítu.
Proces se těžko vysvětluje,
ale lze jej provést pomocí vizualizace mezi těmi,
kteří naprogramovali své podvědomí k zacházení s psí
a pracují na základě biologické zpětné vazby.

Natáhněte výhonek svého vědomí směrem k cíli,
pozvolna a s velkou opatrností,
protože prudké skenování/sondování může být velmi bolestivé.
Pro zběžný sken povrchových myšlenek se jednoduše
letmo dotkněte výhonkem okraje vědomí
nebo energetického pole cíle.
Chcete-li sondovat, zatlačte výhonek do vědomí
a pátrejte a manévrujte tak,
abyste našli, co potřebujete.

Sugerování
je jednoduché využití telepatického vysílání.
Lze je provést metodou vysílání impulsů.
Rozdílem je, že při sugesci musí objekt donutit cíl něco udělat,
jedná se vlastně o základní kontrolu vědomí.

Prvním krokem je jako vždy zaměřit cíl.
Poté začněte vysíláním impulsů vysílat koncept činu.
V tomto případě je to „celosvětová generální stávka 11/11/2011“.
Představte si při tom, že cíl se 11/11/2011 nezvedne z postele.
Dalším způsobem může být vysílání věty: „Chceš stávkovat“
nebo můžete napodobit jejich vnitřní hlas: „11/11/2011 chci stávkovat“.
Chcete-li cíli poslat detailnější instrukce,
vysvětlete jim postup krok za krokem.
Pokud akce zahrnuje několik logických kroků,
vsugerujte jim během vizualizace provádění kroků,
že chtějí znát výsledek svých činů.

Projekce je „vysílání“ sugesce.
Zatímco sugesce znamená vsugerovat jedné osobě,
aby provedla nějakou akci,
projekce značí vyslat smyslovou informaci do nějaké oblasti.
Například zde můžeme vyslat projekci iluze,
že Petr Nečas má infarkt.
Abyste toho dosáhli,
nepotřebujete k tomu cílovou osobu,
ale spíše cílové místo – v tomto případě Strakovu akademii.
Jakmile určíte místo, vysílejte obraz nebo myšlenku umírajícího Petra Nečase.

Vlastně uvidíte svým vnitřním zrakem tuto osobu,
zatímco budete vysílat její obraz na Strakovu akademii.
Lidé obraz nemusí vidět hned,
ale budou reagovat, jako by ho viděli.
Další příklad: Pokud by si někdo představil bombu
ve Strakově akademii, lidé v blízkosti by se mohli pohybovat tak,
aby se tomuto místu vyhnuli
(vědomě či nevědomě, to záleží
na jejich úrovni citlivosti vůči telepatickému vysílání)
nebo z něj dokonce dostat strach.

Nicméně, zdá se, že s přibývajícím věkem
(a hlavně pokud pravidelně pijete)
se kvalita vašeho příjmu zhoršuje.
Ale i tak, minulý týden jsem postával u baru,
když mě napadla krystalicky čistá myšlenka:
„VYLOUPIT BANKU MUSÍ BÝT ZÁBAVA“.
Pak se chlapík vedle mě otočil na svou holku
a řekl jí: „Strašně rád bych vyloupil banku.“
Je to jako psychický domino efekt.

„Telepatická struktura“ se tak stává myšlenkou
na literární text,
jako čtecí přístroj,
jako výsledek čtení,
který je vždy o kousek napřed,
neustále zahrnuje a předvídá svého příjemce…
bez potuchy,
kam směřuje,
kdo mluví nebo kdo poslouchá a na jakou vzdálenost.

Telepatie nebo jasnozřivost jsou v zásadě metaforou čtení.

Rozeberte zeď mezi autorem a jejich dílem.

Telepatie je téma úzce spojené s psychoanalýzou,
ovšem psychoanalýza není schopna vyjít s telepatií.
Telepatie totiž otřásá samotnými základy psychoanalýzy.
Je zatěžko uvěřit teorii nevědomí bez teorie telepatie.
Nemohou být zaměněny ani odděleny.
V rámci psychoanalýzy je telepatie cizorodým vetřelcem.
Telepatie je neoddělitelnou součástí exploze telemédií a telekultury.
Jestliže psychoanalýza narušuje
a dokonce traumatizuje vztah rozumu k sobě samotnému,
pak jen pomyslete, co dokáže telepatie.

Myslím na cihlovou zeď.
Pomyslete na cihlovou zeď.
Cihlová zeď.
Komentáře

ivan stránský | 06.09.2019 19:13
Podle Schrödingerovy rovnice a pokusů s dvojí štěrbinou je prokázáno, že elektrony ve spinu si předávají informaci okamžitě, bez vlivu jejich vzdálenosti.
Amanda | 29.03.2014 04:21
I had a manic episode a couple of years ago, my first, and since then have been unable to completely get rid of the idea that people can hear me thinking or that a couple of thoughts I get now and then that "feel" like they come from non-standard locations in my brain are actually garbled translations of somebody else's thoughts. As such, this piece made me want to kill and scream and destroy everything, the way I feel destroyed. (And I'm a 34-year-old woman who doesn't usually go in for violent crime, except possibly against myself, by myself.) I really just think and feel like I'm naked and smeared with my own shit a lot of the time and begging not to be looked or laughed at while I bark out obscenities against my own will. This happens when I'm having conversations or pass people on the street. I don't know what I look like. Preoccupied? Sometimes I flinch a little. Anyway, That's My Experience With the Sensation of Telepathy, or More Accurately, "Telepathy." I hate this symptom. I hate being sick. It's like it's all I do.

Vložit nový komentář

Doporučené články

Nick Land — experiment s nehumanismem Nick Land — experiment s nehumanismem
Nick Land byl britský filozof, který už není, aniž by byl mrtev. Jeho takřka neurotický zápal pro šťourání se v jizvách skutečnosti svedl nemálo nadějných akademiků na obskurní cesty tvorby, která obtěžuje svou původností. Texty, které po něm zůstaly, dosud spolehlivě znechucují, nudí a pudí k vykastrování jejich zařazením do „pouhé“ literatury.
Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona
V oblasti kultury již není nic, co by nebylo použito, vyždímáno, obráceno naruby a v prach. Klasickou kulturu dnes dělá „nižší vrstva“. Ve výtvarném umění jsou někdy umělci pro odlišení nazýváni výtvarníky. Ostatní umělci musí hledat v jiných vodách a bažinách, aby předvedli něco nového, jiného, ne-li dokonce ohromujícího. Musí být přízemní, všední, političtí, manažerští, krutí, hnusní nebo mimo…
Obsah 2016/1 Obsah 2016/1
Obsah nového čísla.
Kulturní tunel II Kulturní tunel II
V minulém čísle jsme se začali zabývat tím, kam se poděly miliony korun z jednoho z nejbohatších kulturních fondů - Českého fondu výtvarných umění během jeho přeměny v Nadaci ČFU, která proběhla ze zákona na konci roku 1994, a jak to, že současní členové správní rady nadace nad tím jen kroutí hlavami, zatímco výtvarnou obec to ani trochu nezajímá.
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Autorský katalog českého sochaře a performera Martina Zeta Kresby mořem obsahuje cyklus kreseb. Které vznikaly bez zásahu ...
Více informací...
4 EUR
5 USD
Limited edition of 10. Size 100 x 70 cm. Black print on durable white foil.
Více informací...
75 EUR
89 USD
Bath, 1995, silkscreen print, 31 x 38 cm
Více informací...
65 EUR
77 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS
NOVÁ PERLA

Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

 

GALERIE
perla@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena od středy do neděle od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

KAVÁRNA A KNIHKUPECTVÍ
shop@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena denně od 10:00 do 22:00
a na objednávku.

 

STUDO A TISKÁRNA
studio@divus.cz, +420 222 264 830, +420 602 269 888
otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUS
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888

 

ČASOPIS UMĚLEC
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.